صدای آمریکا: مصاحبه با دیان اعلایی، کوروش صحتی، بهمن دیبا و کاظم کردوانی

۱۱ آبان ۱۳۸۷ (۱ نوامبر ۲۰۰۸)

ارائۀ پیش نویس قطع نامه ای راجع به نقض حقوق بشر در ایران به سازمان ملل متحد، توسط دولت کانادا.

 
اخبار جدید
© 2008 Bahá’í International Community