حمله به بهائيان ايران، از افراد سالخورده تا كودكان دبستانى، همچنان بی وقفه ادامه دارد

۱۷ خرداد ۱۳۸۶ (۷ ژوئن ۲۰۰۷)

نيويورک، ۷ جون ۲۰۰۷ سرويس خبرى جامعۀ جهانى بهائى

گزارشات و اسنادى كه در شش ماهۀ اخير از ايران واصل شده حاكى از كوششهاى وسيع و در عين حال حساب شدۀ دولت جمهورى اسلامى در جهت ادامه و شدت بخشيدن تدريجى به تعقيب و آزار بهائيان ايران است.

مدارک جمع شده حاكى از كوششهاى دولت ايران براى تحت نظر گرفتن و شناسائى بهائيان، موارد ديگرى از سوء رفتار و تبعيض عليه دانش آموزان بهائى در همۀ سطوح، افزايش اقدامات در جهت محروم كردن بهائيان از وسيلۀ معاش و حملات مداوم به ديانت بهائى در رسانه هاى رسمى خبرى میباشد.

بانى دوگال نمايندۀ ارشد جامعۀ بين المللى بهائى در سازمان ملل گفت: «مجموعۀ اين جريانات ماهيت فوقالعاده وحشت انگيزى دارد و باعث نگرانى شديد بهائيان سراسر جهان شده است.»

خانم دوگال گفت: «اعتقاد بر اين است که وقايع اخير به تحريک وزارت اطلاعات و در اغلب موارد به طور حساب شده توسط اين وزارتخانه برنامه ريزى شده تا در بهايئان ايجاد رعب و وحشت نمايد، آنها را از نظر مادى آسيب پذير سازد و در آنها احساس عدم امنيت شغلى و اجتماعى بوجود آورد.»

«نيت آنان آشكارا اين است كه بهائيان ايرانى را با ايجاد سوء ظن، عدم اعتماد، و حتى با کاشتن بذر كينه و نفرت در دل هموطنانشان از هم ميهنان خود جدا سازند تا همچنان از پيشرفت اجتماعى، اقتصادى و فرهنگى اين اقليت بى گناه دينى جلوگيرى به عمل آمده و حيات اجتماعى آنان متزلزل گردد.»