روال دستگیری و آزاد کردن بهائیان در ایران ادامه دارد

۰۷ بهمن ۱۳۸۴ (۲۷ ژانویه ۲۰۰۶)

٢٧ ژوئن ٢٠٠٦
نيويورک، ايالات متّحده، (سرويس خبرى جامعۀ جهانى بهائى)

جامعۀ بين المللى بهائى آگاه شده است که بهائيانى که در هفته هاى اخير در شهرهاى شيراز و همدان بازداشت، و بدون هيچگونه اتّهامی زندانى شده بودند، آزاد گردیده اند. سپردن نوعى وثيقه يا وجه الضّمان اساس آزادىِ اکثر اين افراد بوده است. تاريخ محاکمۀ حدود ١٣٠ بهائى در سراسر ايران هنوز اعلام نشده است.

خانم بانى دوگال، نمايندۀ ارشد جامعۀ بين المللى بهائى در سازمان ملل متحد ميگويد: «ما نگران آنیم که این شیوۀ رو به گسترش دستگیری و آزادسازى بهائيان، نشانۀ اِعمال نوع دیگری اذّیت و آزار علیه جامعۀ بهائی ایران است. به وثيقه گرفتن املاک و دارائى هاى افراد، در حالى که نه جرمى عليه آنان اعلام شده و نه تاريخى براى محاکمۀ ايشان تعيين گرديده است، بخشى از يک استراتژى وسيعتر براى ارعاب جامعۀ بهائى و محروم ساختن آن از حقوق و فرصتهاست.»

در اين حال، در ١٨ ماه ژوئن، سه بهائى در شهر همدان دستگير شده و پس از سه روز آزاد گرديدند. بازداشت اين افراد پس از آن صورت گرفت که مقامات دولتى خانه هاى آنان را مورد تفتيش و بازرسى قرار داده، کامپيوتر، کتب، و مدارک بهائى را ضبط کردند.

اندکى پيش از آن، در ١٤ ژوئن، سه نفر باقى مانده از گروه ٥٤ نفرۀ بهائيان، که اکثر آنان را جوانان تشکيل ميدادند و در ١٩ ماه مى در شهر شيراز دستگير شده بودند، آزادى خود را بازيافتند. از دهۀ ١٩٨٠، اين بیشترین تعداد افراد بهائى بود که همزمان دستگير ميشدند.

با آنکه قاضى دادگاه ابتدا وجه الضّمانى معادل ٥٤ هزار دلار را تعیین کرده بود، اين سه نفر بدون پرداخت وجه و با سپردن تعّهد حضور در دادگاه، آزاد شدند. اتّهام رسمى عليه هيچ يک از اين ٥٤ نفر عنوان نشده است. با اين همه، در اکثر موارد پيش شرط آزادى بازداشت شدگان سپردن نوعى ضمانت، مانند وثيقۀ ملکى بوده است.

در حال حاضر دو بهائى که در شهرهاى تهران و سنندج بازداشت شده اند همچنان در زندان بسر ميبرند.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد موقعیت بهائیان در ایران، لطفاً به اینجا رجوع کنید.