در مراسمی جهانی، اعضای بیت العدل اعظم انتخاب می شوند

۱۰ ارديبهشت ۱۳۸۷ (۲۹ آوریل ۲۰۰۸)

حیفا- اسرائیل، ۲٩ آوریل ۲٠۰۸ میلادی -- در مراسمی که وقار روحانی با تنوعی جهانی توأم می شد، یک هزار بهائی از ۱٥٣ کشور جمع شده و به ابداع رأی برای انتخاب ٩ نفر به عضویت بیت العدل اعظم، شورای حاکمۀ بهائی، پرداخته اند. برای مدت حدود ٣ ساعت صحنه مزیّن بود به نمایندگان دهمین کانونشن بین المللی که یکی بعد از دیگری با حالتی با شکوه به صحنه وارد شده و هرکدام رأی خود را در یک جعبۀ سادۀ چوبی قرار می دادند.

شمارش آراء شبانه انجام خواهد شد و نتیجۀ آرا صبح روز بعد اطلاع می شود. این واقعه نشانه ای است به جهانی بودن دیانت بهائی که با حدود ٥ میلیون پیرو در هرگوشه ای از جهان مستقر شده است.

اسامی نمایندگان به ترتیب حروف الفباء از مملکتشان خوانده شد. بسیاری از آنان با سربلندی، لباس سنتّی خود را، که نشانه ای از پذیرفتن باورهایشان در مورد اصل وحدت درکثرت است، در برداشتند.

صحنه با رنگهای گوناگون و شعف زاید الوصفی پرشده بود. خانمی با لباس کمرنگ ملّی و شخص دیگری بلوز و شلوار ساده و فرد دیگری با کت و شلوار غربی و یا لباسهای قبیله ای و با اشاره تنّوع در پوشش محیط را به آرایش درآورده بودند.

اعلان روش رأی دادن بعد از تلاوت دعا و مناجات و بیانات افتتاحیه توسط ناظم جلسۀ کانونشن، خانم پنی واکر، شروع شد.

دکتر واکر گفت: «با قلوبی پر از هیجان و با در نظر گرفتن پیروزی های سال گذشته در عالم بهائی، و با سپاس از حضرت بهاءالله که این امکان را به پیروانشان داده اند که برای انتخاب بیت¬العدل اعظم، هیئت عالیه دیانتمان قادرباشیم از تمام نقاط جهان در اراضی مقدسه اجتماع کنیم، گِردهم جمع شده ایم».

خانم واکر، که سِمَت مشاور بین المللی را در دیانت بهائی دارند، روش ابداع رأی را به این صورت توضیح دادند که هر نماینده اسامی ٩ مرد را که فکر می کند واجد شرایط برای عضویت انتخاب بیت العدل هستند را در ورقۀ رأی خود بنویسد.

 1. 6
 2. 5
 3. 4
 4. 3
 5. 2
 6. 1
 • حدواً یک هزار نماینده از ۱۴٩۴عضو محافل روحانی ملی در جهان در رأی گیری شرکت داشتند. بقیه،…

 • رأی دهندگان، اعضای محافل روحانی ملی بهائیان دنیا هستند.

 • سرپرست شمارش آراء، خانم تلما خلقتی، نمایندهای از گینه، اسم یک یک نمایندگان را، هنگام…

 • جلوی صحنه، محلی که نمایندگان آراء خود را ارائه میدادند، با گلهای رُز، تقدیمی از طرف…

 • دکتر پنی واکر، عضو مشاور بین المللی آئین بهائی و رئیس کانونشن، کانونشن را شروع میکند و…

 • اعضای ۱۶۶ محفل روحانی ملی آراء خود را ارائه دادند که از آن، اعضای ۱٥٣ کشور شخصاً در…

ایشان گفت: «همانطور که اطلاع دارید ابداع رأی در دیانت بهائی نهایتاً از خصوصیتی روحانی برخوردار بوده و نمونه ای است یکتا در تشکیلات اداری آئین بهائی. بیانات حضرت شوقی افندی را باید مدِّ نظر قرار داد که می فرمایند: درزمان رأی دادن باید در نهایت انقطاع و از خودگذشتگی بود و با خلوص نیّت، آزادی روحی و تقدّس قلب ابداع رأی نمود».

نمایندگان کانونشن، اعضای محافل روحانی ملّی ممالک مختلفه هستند که انتخاب خود آنان هم توسط نمایندگان محلی از مراتب ابتدائی تشکیلات کشورشان شروع می شود. واین نمایانگر این است که به هر فردِ بالغِ بهائی در جهان موقعیت شرکت در رأی دادن برای انتخاب هیئت منتخبه عالیه که هر5 سال برقرار می شود، داده شده است.

حدود ٥٠۰ نماینده از ۱۴٩۴ نفر نماینده، به دلایل شخصی و یا دلایل دیگر، حضورنداشتند. نمایندگانی که موفّق به شرکت نشده بودند به طریق پست رأی خود را فرستاده و در جریان ابداع رأی، افراد مسئول آراء غیابی را با تأمل به روی صحنه آورده و اول جلد(پاکت)، با نام و نشان پاکت، را بازکرده و پاکت بی¬نشانِ دوم را در داخل جعبه ای انداختند. درمورد ایران که بیش از ٣۰۰ هزار بهائی با آزار و اذّیت و محرومیت اداری مواجه هستند ٩٥ گل رُز از طرف آنها در روی صحنه گذارده شد و پیامی از طرف بهائیان ایران قرائت گردید.

در آن پیام اظهار شد: «هرچند که اوضاع کنونی، ما را از شرکت در این واقعۀ درخشان محروم نموده، ولی روح و روان ما با شما همراه است و این گلهای رُز نشانی است ازعشق و محبت ما».

اصول انتخابات بهائی

رأی دادن امروز نماینگر این اصل بی نظیر است که تمرکز بر واجدالشرایط بودن فرد خواهد بود نه بر قول و قرار، و بر شمول خواهد بود نه پول و سدهای دیگر.

در رأی گیری بهائی هیچگونه حزب و یا صحنه آرائی وجود ندارد و از هر گونه پروپاگاند و یا فعالیتهای تبلیغاتی اجتناب میشود و بهیچ وجه کسی به عنوان نامزد انتخابات درمیان نخواهد بود. بعدازدعا و مناجات، هر نماینده اسامی ٩ نفر را، که به تشخیص خود واجد شرایط می داند، بطور محرمانه در اوراق رأی نوشته، و در صندوق رأی می اندازد.

این دستورالعمل برای تمام انتخابات بهائی یکسان است و در اصول بهائی توصیه شده است که باید برای افرادی ابداع رأی نمود که دارای خصوصیات ذیل باشند: ازخودگذشته، مظاهر تقوای الهی با عقلی سلیم و علم و دانائی توأم با تجربه ای بالغ.

برای انتخابات در سطح محلی و ملّی هرفرد بالغ بهائی واجد شرایط خواهد بود. برای عضویت در بیت العدل اعظم هر مرد بالغ بهائی از هر گوشه جهان هم می تواند انتخاب شود. عضویت بیت العدل اعظم مطابق بیانات مبارکه در دیانت بهائی فقط منحصر به آقایان است ودلیل و حکمت این امر در آینده مشخص خواهد شد.

هرچند بعضی از ناظران سؤال نموده اند که چگونه ممکن است در انتخابات، کاندیدا و یا عملیات و مبارزه حزبی درمیان نباشد، بهائیان عقیده دارند، باید روشی را درپیش گرفت که باعث فساد و دسته بندی و جدائی و فروختن رأی به یکدیگر و مخارج سنگین مبارزاتی نشویم.

خانم سوزان تامس نماینده کانادا می گویند: «از آنجا که در رأی گیری بهائی مسأله ای بنام نامزدی انتخابات وجود ندارد، فی نفسه کاندیدی هم وجود نخواهد داشت و در نتیجه آگهی و تبلیغات فردی نیز وجود ندارد».

ایشان اضافه کرد: «به همین علت، فرصتی هم پیش نخواهد آمد که یک فرد، با برجسته نشان دادن کمالات خود و یا عیبجوئی از دیگران، رأی دهندگان را به نفع خود تشویق کرده که به او رأی بدهند. زیربنای این روش، اول اتکاء به دعا ومناجات است، سپس سعی و کوشش نمایندگان درمورد شناخت یکدیگر و ازدیاد اطلاعات درمورد فعالیتهای جامعۀ جهانی بهائی».

حفظ امانت داری در آراء، در خلال ابداع رأی روشی های متعددی برای حفاظت و امانت در آراء تعیین شده که کم و بیش به وضوح قابل رؤیت بود.

از همه مهمتر، اعضای کنونی بیت العدل، بعنوان نهاد رهبری جامعۀ بهائی، و بعنوان ناظران بدیهی این جریان، در قسمت میانی ردیف جلو سالن نشستند.

با شروع برنامه، جعبه مخصوصی با درِ باز به نمایش گذاشته شد که به نمایندگان نشان دهد که جعبه خالی است. بعد از خاتمۀ رأی گیری، درِ جعبه با نوار مخصوصی مُهر و روی آن با امضاء سرپرست شمارش آراء، خانم تلما خلقتی نماینده ای از گینه، امضا شد.

در روی صحنه ٣ دستیار، خانم خلقتی را همراهی کردند که با دقت، آراء حضار و آراء نمایندگانِ غایب را با لیستِ اصلی کلیّۀ نمایندگان مقایسه نمودند که مطمئن گردند تمام آراء در صندوق مذکور بجا گذاشته شود.

اسامی ۱٩ نفر برای شمارش آراء بعلاوه یک سرپرست و یک دستیار اعلان شد. این افراد توسط بیت العدل اعظم انتخاب شده و در بدو ورود این وظیفه مهم به آنان ابلاغ شده بود.

خانم بهاریه روحانی معانی، یکی از اعضای شمارش آراء اشاره کرد که این افراد با سوابق گوناگون از تمام نقاط جهان شاهد و ضامن این جریان مهم خواهند بود.

امسال نمایندگان برای شمارش آراء از ممالک استرالیا، برزیل، کانادا، شیلی، جمهوری دموکرات کنگو، فرانسه، گینه، مجارستان، هند، اندونزی، جامائیکا، جزایرمارشال، پاپوا نیوگینه، سنگاپور، تایوان، ترکیه، یوگاندا، انگلستان، آمریکا، وانواتو و زامبیا انتخاب شده بودند.

افرادی که وظیفه شمارش آراء را به عهده داشتند از دیگر دوستان جدا شده و به مقّر بیت العدل اعظم راهنمائی و در اتاقی محصور میشوند تا وظیفۀ خود را انجام دهند، روشی که باید چندین بار چک شود و در سالهای گذشته تا نیمه شب هم به طول انجامیده بود.

خانم معانی اشاره نمود: «پایه انتخابات حقیقتاً از سال گذشته با انتخاب اعضای محافل ملّی گذاشته شده است.» اعضای آن محافل ملّی بعنوان نماینده در کانونشن بین المللی وظائف خود را انجام می دهند.

ایشان اضافه نمود: «درمواقع دریافت رأی غیابی از طریق پست، برای اطمینان از صحّت اطلاعات، اسم و مشخصات شخص فرستنده و عضویت محفل ملّی آن فرد، با لیست اصلی و مرکزی مطابقت داده میشود.»

اوراق رأی ورقه های مستطیل شکلی هستند که روی آن ٩ قسمت سفید برای نوشتن اسامی ٩ نفر تعیین شده و قسمتی هم برای نوشتن مملکت و یا شناسائی دیگری هم، درصورت لزوم درنظر گرفته شده. اسامی در روی اوراق رأی بصورت سوراخهای ریزی از هم مجزاست و در زمان شمارش آراء، مسئولین، هر ورقه را به ٩ قسمت مجزا جداکرده که کلاً ۱٣ هزار رأی خواهد بود.

خانم معانی اضافه می کند که مسئولین به گروههای ۲ نفره تقسیم شده و زیرنظر سرپرست شمارش آراء، مجدداً بعد ازچک کردن اسامی، صورت آراء را مطابق ردیف الفباء در جعبه های مخصوص میگذارند.

خانم معانی گفت که بدون شک، جریان و روش کار کاملاً با دخالت افراد متصدی [بدون دخالت دستگاه های الکترونیک] انجام میگیرد.

تا اتمام شمارش آراء، احدی اطاق را ترک نخواهد کرد. بعد از بازکردن صندوق آراء، در صورت لزوم، غذا به اطاق آورده خواهد شد. بعد از اتمام شمارش، افراد مسئول شمارشِ آراء، نتیجه رأی را امضاء نموده و برای تصویب تقدیم بیت العدل اعظم می نمایند.