دعا و مناجات نمایند گان کانونشن در اماکن مقدسه

۰۹ ارديبهشت ۱۳۸۷ (۲۸ آوریل ۲۰۰۸)

عکا، اسرائیل - ۲۸ آوریل ۲۰٠۸ میلادی - درقسمت شمالی به فاصله چند کیلومتر خارج از شهر قرون وسطائی عکا، مقّری با دیوارهای سفید در میان باغهای چشمگیری به نام باغ بهجی که برای بهائیان مقدس ترین مکان روی زمین است دیده می شود.

به تاریخ ۱۸٩۲ در زیر بنای یکی از ساختمانهای این باغ جسد مبارک حضرت بهاءالله به خاک سپرده شده است و این بنا بنام مقام حضرت بهاءالله و یا روضه مبارکه شناخته شده است.

می توان متوجه شد که رسیدن نمایندگان از ۱٥٣ مملکت برای دهمین کانونشن ملی بهائیان با شور و شوق به بهجی نموداری است به جهت آماده شدن برای انتخاب بیت العدل اعظم الهی، بالاترین هیئت منتخبه دیانت بهائی.

خانم بهیه اتحادیه (٥٣ ساله) نماینده ای از اطریش می گویند: ما با آخرین اتوبوس ساعت ۱۱ شنبه شب رسیدیم و با تعجب و تحیّر دیدیم که هنوز در نیمه شب عده ای از دوستان در محل حضوردارند. تعدادی از نقاط دور دست جهان سفرکرده و عده ای هم شاید بیش از ۲۴ ساعت در راه بودند. همگی خسته ولی مملو از روحیه ای قوی توأم با سرور بودند.

در نوشته های بهائی، دستورالعمل رأی گیری با توّجه و تعمق و توضیحات بسیار دقیق ارائه شده، اما اولین و مهمترین شرط این مهم برگزاری مراتب در محیطی توأم با دعا و مناجات با انعکاسی از روحانیت است.

گردهم آئی هزاران نماینده با زیارت قصربهجی شروع شد و با زیارت مکانهای مقدس دیگر در حیفا و قسمت شمالی اسرائیل ادامه یافت.

روزیکشنبه صبح، نماینده ای بنام داشان فاکس از باهاما، بیت عبود را در شهر عکا زیارت کرد. در آن خانه بود که در سال ۱۸۷۳ حضرت بهاءالله کتاب اقدس را که مقدس ترین کتاب بهائیان است نازل فرمود که شامل احکام و قوانین آئین بهائی است.

  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1
  • قصر بهجی.

  • نمایندگان کانونشن بین المللی در حال بالا رفتن از پله هائی هستند که به سلول زندانی منتهی…

  • زیارت اتاقی در بیت عبّود، که حضرت بهاءالله و خانواده اش مدتی در آن زندگی میکردند، به…

  • درون قصر بهجی، آخرین محل زندگی حضرت بهاءالله، یکی از شرکت کنندگان در کانونشن، لحظاتی را…

  • نمایندگانی از کشور کامِرون بسوی آرامگاه حضرت بهاءالله در بهجی، نزدیک عکا، قدم میزنند.

آقای فاکس، که مهندسی جوان در رشتۀ راه و ساختمان است و مانند نمایندگان دیگر به عنوان عضو محفل ملی کشور خود برای کانونشن آمده، متذکر می شود که «در تحلیل نهائی، تجربه ای که بهائیان از زیارت اماکن مقدسه بدست می آورند این است که مرکز هویت خود را می یابند».

ایشان افزود: «همگی ما قسمتی از این تجربه را همراه خود به محل انتخابات خواهیم برد و این یادآوری خواهد بود از فداکاری و از خودگذشتگی بقیه یاران در مسیر ایمانشان».

خانم پولین رفعت، نماینده ای از نروژ، بعد از زیارت اطاق زندان حضرت بهاءالله، که درسال ۱۸۶۳ بعد از ورودشان به مدت ۲ سال در شهر مقدس زندانی بودند، عمیقا ً تحت تأثیر قرار گرفته و اشاره می کند که حضرت بهاءالله شدائد و صدماتی را متحّمل شدند که ما بتوانیم، امروز، در این مکان زیبا (اشاره به قصر بهجی و دیگر اماکن مقدسه) آمده و برای انتخاب بیت العدل اعظم آماده شویم.

برای برخی از نمایندگان این اولین بار بود که به این مکان مقّدس وارد میشدند و بالطبع تحت تأثیر شدید قرار می گرفتند.

آقای آگیم کُتانی، ٥۶ ساله، از آلبانی بعد از زیارت روضه مبارکه می گوید «در زمان زیارت به بهشت هفتم رسیده بودم. این آرزوی دیرینه من بوده و حضرت بهاءالله این آرزوی مرا برآورده فرمود».

نکته دیگر برای آقای کُتانی در جوارزیارت اماکن مقّدسه، دیدن افراد متعدد از تمام نقاط جهان و کثرت در نژاد بوده است. آقای کُتانی که افسر پلیس در شهر کاباجا است، ادامه می دهد که درشهر من بهائیان همگی مانند اعضای یک خانواده هستند و در این جامعه به عینه دیده می شود که همگان حکم یک خانواده را در جهان داریم.

ایشان اضافه کرد: «با کسانی که اینجا آشنا می¬شوم، بنظر نمی رسد که این اولین بار است آنها را می بینم. احساس می کنم که آن افراد را سالهای متوالی است که می شناسم. محبت، احترام و روحانیت را می توان از وجودشان احساس کرد و این حالت موجب پرواز روح و بروز احساساتم می شود».

خانم لیندا ابه لینی، که ۴۱ ساله است و از کشور سوری نام می آید، هم متقابلاً احساس همبستگی با دیگر بهائیان را از نقاط مختلف جهان حس می کند. ایشان اضافه می کند که هر بار با فرد تازه ای روبرو می شوم بیشتر احساس می کنم وقتی حضرت بهاءالله می فرمایند همگی حُکم یک فرد را داریم مفهومش چیست.

«افراد با زبانهای متفاوتی صحبت می کنند ولی همگان با اعتقادی واحد، سعی و کوشش در انجام و پیروی از تعلیمات حضرت بهاءالله را دارند، تعلیماتی برای زندگی توأم با اتحاد و احترام».