ابلاغ تاريخ محاکمۀ «رهبران» زندانى بهائى در تهران

۲۵ آذر ۱۳۸۸ (۱۶ دسامبر ۲۰۰۹)

به وکلاى دو زن و پنج مرد بهائى، اعضاى پيشين 'ياران ايران'، که از بهار سال ۱۳۸۷ (۲۰۰۸) در زندان اوين در تهران زندانى هستند، ابلاغ شده است که محاکمۀ آنها در تاريخ ۲۲ دى ماه ۱۳۸۸ (۱۲ ژانويه ۲۰۱۰) برگزار خواهد شد.

اين هفت نفر پيش تر اعضاى يک هيأت غير رسمى بودند که به امور اوليه جامعۀ ۳۰۰۰۰۰ نفرۂ بهائيان ايران رسيدگى مى کرد.

 
اخبار جدید
© 2008 Bahá’í International Community