دانشجويان بهائى ايران از تحصيلات فنی و حرفه اى ممنوع شدند

۰۹ مرداد ۱۳۸۶ (۳۱ ژوئیه ۲۰۰۷)

نيويورک ۳۱ جولای ۲۰۰۷(سرويس خبرى جامعه جهانى بهائى)

از ورود بهائيان ايرانى به آموزشکده های فنى و حرفه اى در سال جاری عملاً جلوگیری به عمل آمده است زیرا برگه ثبت نام شرکت در آزمون سراسری، آنان را وادار به انكار عقيده مینماید، عملی که بهائيان از آن همیشه امتناع ورزیده اند.

جامعۀ جهانى بهائى اخيراً مطلع شد كه در تقاضانامه ورود به امتحانات دوره های كاردانی نظام جديد آموزشکده های فنى و حرفهاى در سال ١٣٨۶ (۲۰۰۷) تنها يک گزينه را میتوان براى دين انتخاب نمود.

داوطلب میتواند یکی از سه دین زرتشتى، يهودى و مسيحى را انتخاب کند. اگر هيچ كدام از اين گزينه ها علامت نخورد، طبق توضيحات مندرج در اين فرم، متقاضى مسلمان به شمار میآيد. اين کتمان عقیده براى بهائيان غير قابل قبول است.

به گفتۀ بانى دوگال، نمايندۀ ارشد جامعۀ جهانى بهائى در سازمان ملل، «تحت اين سيستم بهائيان نمیتوانند تقاضانامه را پر کنند بدون اينكه عملاً دین خود را انكار نمايند، کارى كه خلاف اصول اعتقادى آنان است.»

بانى دوگال میگويد: «به اين ترتيب، بهائيان ايران قادر نخواهند بود در این امتحانات ورودى شركت كنند، و در نتيجه امسال عملاً از دستيابى به تحصيلات فنّى و حرفه اى در ايران محروم خواهند ماند.»

خانم دوگال گفت: «چنين محروميتى، از یک طرف حقّ تحصيل را که در سطح بين المللى پذيرفته شده است نقض میکند — حقّى که حکومت ايران نيز با آن موافقت کرده است — و از طرفی بازتابى ديگر از ادامۀ آزار و اذيت جامعۀ بهائى در ايران است.»

به گفتۀ بانى دوگال، جامعۀ بین المللی بهائی نارضایتی خود را از این اقدام حکومت ، نه تنها بر علیه دانشجویان بهائی که تنها به خاطر باورهای مذهبی خود از ادامۀ تحصیل محروم شده اند، بلکه از اقدامات مشابه آن بر علیه دانشجویان ایرانی دیگری که بدون هیچ دلیل قابل قبول ، و به بهانه آنچه رسماً دگراندیشی و باورهای فکری پذیرفته نشده محسوب میشود، از ادامۀ تحصیل محروم شده اند ، اعلام میدارد.

در پائيز گذشته، پس از بيش از ۲۵ سال ممنوعيت مطلق بهائيان ايران از ورود به دانشگاه هاى دولتى و خصوصى در ایران، بعد از آن که دولت توضیح داد که هدف از ستون مذهب در تقاضانامه های آزمون سراسری دین داوطلب نیست بلکه اشاره به مواد درسی دینی متقاضی میباشد —توجیهی که مورد قبول مرجع جهانی بهائیان، بیت العدلاعظم، قرار گرفت — داوطلبان بهائی در آزمون سراسری شرکت کردند و چند صد دانشجوى بهائى در دانشكده هاى مختلف در سراسر كشور، پذيرفته شدند.

خانم دوگال گفت: «پذیرش دانشجویان بهائی در دانشگاههای ایران دوامی نداشت.»

طبق آخرين آمار رسیده از ايران، از بین تمامی داوطلبان بهائی که در آزمون سراسری سال قبل شرکت نمودند، سرانجام حدود ۲۰۰ نفر پذيرفته و ثبت نام شدند. ولی در طول سال تحصيلى بیش از نیمی از آنها — که در آخرین آمار تعداد آنها به ۱۲۸ نفر بالغ شده است — بعد ازاینکه مسئولین به بهائی بودن آنها پیبردند، از دانشگاه ها اخراج شده اند. ناظران برآنند كه توضیح سال گذشتۀ ایران صرفاً يک نيرنگ بود تا اعتراضات بین المللی دربارۀ محرومیّت بهائیان از تحصیلات عالی را فرو نشاند.

خانم دوگال گفت: «اين خبر اخير دربارۀ تقاضانامه ثبت نام در آموزشکدههای فنّى وحرفهاى صرفاً اين نظر را بار ديگر تأييد میكند كه ايران همچنان به بازى خود با دانشجويان بهائى در آن کشور ادامه میدهد و توضیح دولت مبنى بر اين كه بهائيان به تحصيلات عالى دسترسى دارند، بیانی پوچ و توخالى است.»