گفتگو دربارۀ نامۀ جامعۀ بهائی به دادستان کل کشور

۱۷ اسفند ۱۳۸۷ (۷ مارس ۲۰۰۹)

انعکاس آئین بهائی در رسانه ها

چهار نفر از کارشناسان حقوق بشر در برنامۀ تفسیر خبر صدای آمریکا، اوضاع حقوق بشر در ایران و آخرین اخبار در این زمینه را تفسیر و تحلیل نمودند. آقایان احمد باطبی، مهران براتی، فرهاد ثابتان و بهمن آقايی ديبا، به ویژه دربارۀ نامۀ سرگشادۀ جامعۀ بین المللی بهائی خطاب به دادستان کل کشور، آیت الله قربانعلی درّی نجف آبادی، به گفتگو پرداختند.