1 از 10 تصویر
بازگشت به اصل خبر »

دزموند توتو و خوزه راموس هورتا خواستار آزادی مدرّسان بهائی شدند

 

© 2008 Bahá’í International Community