1 از 10 تصویر
بازگشت به اصل خبر »

سند محرمانۀ ایران سیاست جلوگیری از تحصیلات دانشگاهی دانشجویان بهائی را فاش میکند

 

© 2008 Bahá’í International Community