1 از 10 تصویر
بازگشت به اصل خبر »

جامعهٔ جهانی بهائی، نیویورک: برگزاری نشستی با تأکید بر نقش کلیدی زنان در اقدامات اقلیمی

 

© 2008 Bahá’í International Community