1 از 10 تصویر
بازگشت به اصل خبر »

انتخاب نخستین محفل روحانی ملی در تیمور شرقی درمیان گردباد‌های سهمگین

 

© 2008 Bahá’í International Community