1 از 10 تصویر
بازگشت به اصل خبر »

سبکی نو در سفالگری با هدف وحدت غرب و شرق

 

© 2008 Bahá’í International Community