1 از 10 تصویر
بازگشت به اصل خبر »

«گذر از انتقاد به مشارکت سازنده»؛ حضور هزاران نفر در کنفرانس مجازی انجمن مطالعات بهائی

 

© 2008 Bahá’í International Community