1 از 10 تصویر
بازگشت به اصل خبر »

آفریقا: یک معبد قد برمی‌افرازد در حالی که انتظارها برای معبد دیگر به اوج می‌رسد

 

© 2008 Bahá’í International Community