1 از 10 تصویر
بازگشت به اصل خبر »

بهائیان زندانی در شیراز به نوجوانان و کودکان تهی دست کمک میکردند، نه «تبلیغ علیه نظام»

 

© 2008 Bahá’í International Community