1 از 10 تصویر
بازگشت به اصل خبر »

روسای قبائل در جستجوی صلح پایدار در پرتو حقایق معنوی

 

© 2008 Bahá’í International Community