1 از 10 تصویر
بازگشت به اصل خبر »

مرحلهٔ جدید در ساخت معبد وانواتو، شور و شوقی در جزیره ایجاد کرده است

 

© 2008 Bahá’í International Community