1 از 10 تصویر
بازگشت به اصل خبر »

جشن‌های دویستمین سالگرد در دفاتر جامعهٔ جهانی بهائی به بررسی صلح و یگانگی بشر می‌پردازد

 

© 2008 Bahá’í International Community