1 از 10 تصویر
بازگشت به اصل خبر »

برای دویستمین سالگرد، آرامگاه حضرت باب به روی افراد سرشناس جامعه و هزاران بازدیدکنندۀ دیگر باز شد

 

© 2008 Bahá’í International Community