1 از 10 تصویر
بازگشت به اصل خبر »

پیشرفت در کار ساخت معبد بهائی کنیا

 

© 2008 Bahá’í International Community