1 از 10 تصویر
بازگشت به اصل خبر »

قدرت تاریخ: پیگیری حقیقت، عدالت و وحدت

 

© 2008 Bahá’í International Community