1 از 10 تصویر
بازگشت به اصل خبر »

حضور رئیس جمهور کریباتی در کانونشن سالانۀ بهائی

 

© 2008 Bahá’í International Community