1 از 10 تصویر
بازگشت به اصل خبر »

تأکید جامعۀ جهانی بهائی بر اصول یگانگی و برابری در کمیسیون مقام زن سازمان ملل

 

© 2008 Bahá’í International Community