1 از 10 تصویر
بازگشت به اصل خبر »

جامعه جهانی بهائی نیاز به همکاری در زمینه مهاجرت را می‌بیند و بر عوامل ریشه‌ای تمرکز دارد

 

© 2008 Bahá’í International Community