1 از 10 تصویر
بازگشت به اصل خبر »

قطعنامهٔ سازمان ملل متحد خواهان پایان دادن به آزار بهائیان ایران شد

 

© 2008 Bahá’í International Community