1 از 10 تصویر
بازگشت به اصل خبر »

جامعۀ جهانی بهائی برای پیشرفت اهداف توسعۀ پایدار در مجمع رهبران عرب حضور یافت

 

© 2008 Bahá’í International Community