1 از 10 تصویر
بازگشت به اصل خبر »

انتشار کتاب اقدس به زبان سبوانو

 

© 2008 Bahá’í International Community