1 از 10 تصویر
بازگشت به اصل خبر »

گشایش معبد کلمبیا طی مراسمی پرنشاط و سرورانگیز

 

© 2008 Bahá’í International Community