1 از 10 تصویر
بازگشت به اصل خبر »

توجه به پیشرفت زنان و دختران در یک گردهمایی بزرگ با موضوع توسعه

 

© 2008 Bahá’í International Community