1 از 10 تصویر
بازگشت به اصل خبر »

انتشار تمبرهای یادبود در کشورهای مختلف به مناسبت دویستمین سال تولد حضرت بهاءالله

 

© 2008 Bahá’í International Community