1 از 10 تصویر
بازگشت به اصل خبر »

اروپا در محکوم کردن سرکوب بهائیان یمن به جامعۀ جهانی پیوست

 

© 2008 Bahá’í International Community