1 از 10 تصویر
بازگشت به اصل خبر »

عاصمه جهانگیر قهرمان عدالت، میراث شجاعت از خود برجا گذاشت

 

© 2008 Bahá’í International Community