بهائيان خواستار بازگشایى کانون مدافعان حقوق بشر در ايران شدند

۰۳ دي ۱۳۸۷ (۲۳ دسامبر ۲۰۰۸)

نيويورک
۲۳دسامبر ۲۰۰۸ برابر با ۳ دی ۱۳۸٧
سرويس خبرى جامعۀ جهانى بهائى

ژنو- جامعۀ جهانى بهائى از بسته شدن کانون مدافعان حقوق بشر، که زير نظر خانم شيرين عبادى فعاليت مى‌کند، به شدت ابراز نگرانى کرد و خواستار بازگشایى اين مرکز شد.

ديان علائى، يکى از نمايندگان جامعۀ جهانى بهائى در دفتر سازمان ملل متحد در ژنو، گفت: «بستن دفتر خانم عبادى ضربه‌‌‌اى جدى به حقوق بشر در سراسر ايران است.»

سخنگوى وزارت امور خارجۀ ايران گفته است دليل بستن اين کانون نداشتن جواز فعاليت است. اما دادن چنين جوازى به آنها عمل ساده‌اى است. اگر اين کار انجام نشود اقدام حکومت ايران به بستنِ دفتر معروف‌ترين مدافع حقوق بشر در اين کشور، که تنها برندۀ جايزۀ نوبل از ايران و نخستين زن مسلمانى است که به دريافت اين جايزه نائل شده، از نظر مردم جهان گواه ديگریست که اين حکومت حرمتى براى آزادى و حقوق بشر قائل نيست.

خانم عبادى و همکارانش در دفاع از افراد و گروه‌‌‌هاى متعددى در ايران نقش دارند و بسته شدن کانون آنها قطعاً بر تلاش‌هاى آنها تأثير خواهد گذاشت و امکان ارائۀ خدمات حقوقى را، که به آن متعهد هستند، مسدود خواهد کرد.

در ميان کسانى که خانم عبادى و همکاران او از آنها دفاع مى‌کنند بايد از هفت تن رهبران جامعۀ بهائيان ايران نام برد که در حال حاضر بدون اتهام مشخصى در زندان اوين در تهران زندانى هستند. اين هفت نفر در ماه‌هاى اسفند و اردیبهشت طى حملات گسترده‌اى که يادآور دستگيرى و اعدام رهبران جامعۀ بهائى در اواخر دهۀ ۱۳۵۰ و اوایل دهۀ ۱۳۶۰ بود بازداشت شدند.

خانم علائى گفت: «علی‌‌رغم اقدامات بر عليه مدافعان حقوق بشر در ايران، خانم شيرين عبادى و همکارانش با شجاعت کار خود را پى‌گيرى مى‌کنند. ما، به خاطر مصالح ايران، از مقامات کشور مى‌خواهيم اين مشکل ادارى را برطرف و اجازۀ بازگشایى فورى کانون را صادر کنند.»