تهران: آزادی خانم نسیم اشرفی با قرار وثیقه

۱۳ بهمن ۱۳۹۱ (۱ فوریه ۲۰۱۳)

خانم نسیم اشرفی ساکن تهران که طی یورشی به خانه‌اش، همراه شوهرش دستگیر شده بود، در ١١ مرداد ١٣٩١ (١ اوت ٢٠١٢) با قرار وثیقه آزاد شد. خانم اشرفی و شوهرش، آقای سارنگ اتحادی، هنگام یورش مأموران اطلاعات به خانۀ چندین بهائی در تهران در ٢٠ تیر ١٣٩١ (١٠ ژوئیه ٢٠١٢) دستگیر شدند.