بندرعباس: دستگیری آقای میعاد افشار و آزادی او با قرار وثیقه

۲۵ دي ۱۳۹۱ (۱۴ ژانویه ۲۰۱۳)

در ١٧ تیر ١٣٩١ (٧ ژوئیه ٢٠١٢)، آقای میعاد افشار دستگیر و به بندرعباس منتقل شد. او در ٢٨ تیر ١٣٩١ (١٨ ژوئیه ٢٠١٢) پس از ارائۀ وثیقه به ارزش ١٠٠٠٠٠٠٠٠ تومان (حدود ٨٠٠٠٠ دلار آمریکا) آزاد شد.

 
اخبار جدید
© 2008 Bahá’í International Community