سمنان: آزادی آقای علی احسانی

۲۵ دي ۱۳۹۱ (۱۴ ژانویه ۲۰۱۳)

در ٢٧ خرداد ١٣٩١ (١٦ ژوئن ٢٠١٢)، آقای علی احسانی، پس از پایان دوران محکومیت خود، از زندان سمنان آزاد شد و دورۀ تبعید خود را آغاز کرد. آقای احسانی در ١٧ فروردین ١٣٨٨ (٦ آوریل ٢٠٠٩) دستگیر و در ١٢ اردیبهشت ١٣٨٨ (٢ مه ٢٠٠٩) با قرار وثیقه آزاد و به ٢ سال زندان و پرداخت جریمۀ نقدی به ارزش ٥٠٠٠٠٠٠ ریال (حدود ٥٠٠ دلار آمریکا) و سپس ٢ سال تبعید داخلی محکوم شد. او در شهریور ١٣٨٨ (سپتامبر ٢٠١٠) برای آغاز دوران محکومیت خود زندانی شد. مغازۀ لوازم دندان‌پزشکی او که ٢ خانوادۀ بهائی را تأمین می‌کرد، توسط مقامات تعطیل شد.