کرمان: بی توجّهی به تقاضای مراقبت پزشکی از خانم فرحناز نعیمی؛ نگه داشتن آقای بختیار راسخی در سلول انفرادی به مدّت بیش از۷۰ روز

۲۴ فروردين ۱۳۹۱ (۱۲ آوریل ۲۰۱۲)

آخرین خبرها از ایران:

گزارش شده که خانم فرحناز نعیمی (راسخی) ساکن کرمان، در زندان از بیماری جدی رنج می برد. امّا درخواست‌های خانواده‌اش از مقامات مبنی بر بردن او به درمانگاه و یا بیمارستان مورد بی اعتنایی قرار گرفته است. بنابر گزارش‌ها تا۲۴ اسفند ۱۳۹۰ (۱۴ مارس ۲۰۱۲)، آقای بختیار راسخی به مدّت ۷۰ روز در زندان انفرادی نگه داشته شده است. در پاسخ اعتراض بستگان او به این وضعیت، به آنها گفته شد دورۀ بازداشت موقت او و سه نفر دیگر برای مدّتی نامشخص تمدید شده است. پیشتر گزارش شد که مأموران اطلاعات در ۱۶ دی ۱۳۹۰ (۶ ژانویه ۲۰۱۲) هنگام جشن «روز جوانان بهائی» به خانۀ خانوادۀ راسخی یورش بردند. مأموران دختران را از پسران جدا کردند و اطمینان حاصل کردند که هیچ فرد غیر بهائی در میان آنها نیست، سپس از آنها عکس برداری کردند و جزئیات اطّلاعات شخصی هر یک از جوانان را پیش از فرستادن آنها به خانه یادداشت کردند. آنگاه خانه را به مدّت سه ساعت مورد بازرسی قرار دادند و آقای راسخی، همسرش، خانم فرحناز نعیمی (راسخی) و دخترشان، خانم فرین راسخی را دستگیر و تعدادی کتاب روحی را ضبط کردند. روز بعد ادارۀ اطّلاعات تأیید کرد که آنها به اتّهام تبلیغ به نفع آئین بهائی بازداشت هستند.