ادامۀ بازرسی‌های گستردۀ محل کسب بهائیان

۲۴ بهمن ۱۳۹۰ (۱۳ فوریه ۲۰۱۲)

آخرین خبرها از ایران:

بازرسی مقامات از محل کسب و مغازه‌های بهائیان آن طور که پیشتر گزارش شد، ادامه دارد و به ویژه در اصفهان گسترده‌تر شده است. مأموران بسیاری از محل‌های کسب متعلّق به بهائیان را به بهانه‌های مختلف بازرسی کرده‌اند و همۀ مطالب و متون بهائی که در معرض دید بوده، مدرک تبلیغ خوانده‌اند، با صاحبان آنها با بی‌احترامی رفتار و تهدید کرده‌اند که جوازهای کار و حرفه‌شان لغو خواهد شد.