صدور حکم برای آقایان منوچهر منزویان و فرزاد نعیمی

۱۳ بهمن ۱۳۹۰ (۲ فوریه ۲۰۱۲)

آخرین خبرها از ایران:

اخیراً آقایان منوچهر منزویان و فرزاد نعیمی که هر دو با قرار وثیقه آزاد شده بودند، محاکمه و هر یک به ۱ سال زندان محکوم شدند. آقای منزویان همچنین به پرداخت ۵ میلیون ریال جریمۀ نقدی (حدود ۴۵۰ دلار آمریکا) محکوم شد. پرونده‌های آنها در مرحلۀ تجدید نظر قرار دارد. پیشتر گزارش شد که مقامات در ۲۹ تیر ۱۳۹۰ (۲۰ ژوئیه ۲۰۱۱) وارد مغازه و خانۀ آقای منزویان شدند، خانه را بازرسی و اوراق و مطالب مربوط به آئین بهائی را توقیف کردند. آقای منزویان سپس در ۱ مرداد ۱۳۹۰ (۲۳ ژوئیه ۲۰۱۱) دستگیر و در ۴ مرداد ۱۳۹۰ (۲۶ ژوئیه ۲۰۱۱) با قرار وثیقه آزاد شد.