صدور حکم برای بازداشت شدگان مؤسسۀ علمی آزاد و انتقال آنها به زندان گوهردشت

۱۰ آبان ۱۳۹۰ (۱ نوامبر ۲۰۱۱)

آخرین خبرها از ایران:

در ۱۹ مهر ۱۳۹۰ (۱۱ اکتبر ۲۰۱۱)، شش مرد بهائی – آقای محمود بادوام، آقای رامین زیبائی، آقای ریاض سبحانی، آقای فرهاد صدقی، آقای وحید محمودی، آقای کامران مرتضائی– که در ارتباط با مؤسسۀ آموزش عالی بهائی (BIHE) بازداشت هستند، از زندان اوین به زندان گوهردشت منتقل شدند. آنها در همان بندی که اعضای پیشین یاران هستند، زندانی شده اند.
پس از محاکمه ها، در دو روز متفاوت زندانیان مؤسسه با دست بند و با پای در زنجیر به دادگاه برده شدند و در آنجا رأی به صورت شفاهی در حضور وکیلان به آنها گفته شد. آقای کامران مرتضائی و آقای وحید محمودی هر یک به پنج سال زندان و پنج نفر دیگر – آقای محمود بادوام، خانم نوشین خادم، آقای رامین زیبایی، آقای ریاض سبحانی و آقای فرهاد صدقی – هر یک به چهار سال زندان محکوم شدند. جرم هر هفت نفر به طور کلّی چنین عنوان شد: «عضویت در فرقۀ انحرافی بهائیت، با هدف اقدام علیه امنیت کشور، به منظور پیشبرد اهداف فرقۀ انحرافی و سازمان های خارج از کشور.»