عدم ثبت نام خانم شهره روحانی در دانشگاه

۲۰ مهر ۱۳۹۰ (۱۲ اکتبر ۲۰۱۱)

گزارش شده به خاطر «نقص پروندۀ» [دانشگاهی]، از ثبت نام خانم شهره روحانی در دانشگاه جلوگیری شده است. او در گروه زبان های خارجی کنکور ورود به دانشگاه های کشور رتبۀ ۱۵۱ را کسب کرد.

 
اخبار جدید
© 2008 Bahá’í International Community