بازجویی آقای فرشید محمدزاده و خانم طلوع گلکار

۲۵ شهريور ۱۳۹۰ (۱۶ سپتامبر ۲۰۱۱)

آخرین خبرها از ایران:

آقای فرشید محمدزاده و خانم طلوع گلکار در رابطه با مؤسسۀ آموزش عالی بهائی احضار و مورد بازجویی قرار گرفتند. این دومین بازجویی این چنینی خانم گلکار بود. بازجویی ها حول سه موضوع متمرکز بود: که مؤسسه موجودیتی غیر قانونی دارد، جوانان بهائی در ایران از آموزش محروم نیستند، و همکاری بیشتر با مؤسسه به دستگیری و زندان خواهد انجامید.

 
اخبار جدید
© 2008 Bahá’í International Community