دستگیری آقای مسعود محمودی

۲۵ شهريور ۱۳۹۰ (۱۶ سپتامبر ۲۰۱۱)

آخرین خبرها از ایران:

آقای مسعود محمودی دستگیر شد. اطلاعات بیشتری در حال حاضر در دست نیست، گرچه مشخص شده که او در زمینۀ ارتباط با مؤسسۀ آموزش عالی بهائی بازداشت شده است.

 
اخبار جدید
© 2008 Bahá’í International Community