احضار، بازجویی و آزادی خانم طلوع گلکار

۱۲ تير ۱۳۹۰ (۳ ژوئیه ۲۰۱۱)

آخرین خبرها از ایران:

در ۳ خرداد ۱۳۹۰ (۲۴ مه ۲۰۱۱)، خانم طلوع گلکار که محل سکونتش مانند خانه های ۳۹ نفر دیگر که در ادارۀ مؤسسۀ آموزش عالی بهائی (BIHE) کمک می کردند، در ۱ خرداد ۱۳۹۰ (۲۲ مه ۲۰۱۱) مورد یورش قرار گرفت، به ادارۀ اطلاعات احضار و بازجویی و پس از آن آزاد شد.