مؤسسۀ آموزش عالی بهائی: آزادی خانم افروز فرمانبرداری، آقای نوید اسدی و دکتر فؤاد مقدم

۱۲ تير ۱۳۹۰ (۳ ژوئیه ۲۰۱۱)

آخرین خبرها از ایران:

در ۴ تیر ۱۳۹۰ (۲۵ ژوئن ۲۰۱۱)، خانم افروز فرمانبرداری ساکن کرج، آقای نوید اسدی ساکن ساری و دکتر فؤاد مقدم ساکن اصفهان که در ۱ خرداد ۱۳۹۰ (۲۲ مه ۲۰۱۱) همراه ۱۴ نفر دیگر به خاطر شرکت در ادارۀ مؤسسۀ آموزش عالی بهائی (BIHE) دستگیر شده بود، پس از ارائۀ اسناد ملکی به عنوان وثیقه آزاد شدند.