جزئیات بیشتر دربارۀ مجموعه دستگیری ها و یورش هماهنگ به خانه های تعدادی از افراد مرتبط با مؤسسۀ آموزش عالی بهائی

۲۳ خرداد ۱۳۹۰ (۱۳ ژوئن ۲۰۱۱)

آخرین خبرها از ایران:

چنان که پیشتر در ۱ خرداد ۱۳۹۰ (۲۲ مه ۲۰۱۱) گزارش شد، مجموعه یورش های هماهنگی به محل سکونت تعدادی از بهائیان همکار در اداره کردن مؤسسۀ آموزش عالی بهائی (BIHE) انجام و برخی وسایل شخصی ضبط شده است. اطلاعات بیشتر از این قرار است:

اصفهان: آقای پرهام اقدسی ساکن اصفهان به دفتر وزارت اطلاعات احضار شد و پس از دو ساعت بازجویی در زمینۀ همکاری اش با مؤسسۀ آموزش عالی بهائی آزاد شد. آقای اقدسی که در دانشگاه بوعلی سینای همدان دانشجوی فیزیک بود، به خاطر بهائی بودن از ادامۀ تحصیلاتش محروم ماند

شیراز: در ۸ خرداد ۱۳۹۰ (۲۹ مه ۲۰۱۱)، آقای هوشنگ میثاقیان ساکن شیراز که محل سکونتش همراه خانۀ ۳۹ نفر دیگر در ۱ خرداد ۱۳۹۰ (۲۲ مه ۲۰۱۱) توسط مأموران وزارت اطلاعات مورد یورش قرار گرفته بود، دستگیر شد.

شیراز: آقای امان الله مستقیم ساکن شیراز که در ۱ خرداد ۱۳۹۰ (۲۲ مه ۲۰۱۱) همراه ۱۶ نفر دیگر در ارتباط با مؤسسه دستگیر شده بود، اجازۀ ملاقات کوتاهی با خانواده اش را یافت.

خانم افروز فرمانبرداری، آقای فرهاد صدقی، آقای وحید محمودی، همه ساکن کرج، و آقای محمود بادوام و آقای سهیل قنبری ساکن تهران، که همه در ۱ خرداد ۱۳۹۰ (۲۲ مه ۲۰۱۱) پس از یورش به خانه های شان و ضبط برخی وسایل شخصی دستگیر شده بودند، توانستند با خانواده های خود تماس تلفنی کوتاهی داشته باشند.

ساری: در ۸ خرداد ۱۳۹۰ (۲۹ مه ۲۰۱۱)، آقای امیر هوشنگ امیرتبار ساکن ساری که در (۲۲ مه ۲۰۱۱) طی تلاش هماهنگ علیه افراد مرتبط با مؤسسۀ آموزش عالی بهائی دستگیر شده بود، آزاد شد. اکنون مشخص شده است که او ارتباطی با مؤسسه نداشته و مشخص نیست چرا طی این یورش دستگیر شده بود.

.بنابراین تا کنون مجموع ۴۰ خانه مورد یورش قرار گرفته و ۱۸ نفر دستگیر شده اند که دو نفر از آنها متعاقباً آزاد شده اند.