آزادی خانم هاله روحی و آقای ساسان تقوا

۰۱ دي ۱۳۸۹ (۲۲ دسامبر ۲۰۱۰)

آخرین خبرها از ایران:

روز ۱۷ آذر ۱۳۸۹ (۸ دسامبر ۲۰۱۰) خانم هاله روحی و آقای ساسان تقوا، هردو اهل شيراز، پس از گذراندن بيش از سه سال از دوران محکوميت خودشان از زندان آزاد شدند. اين دو از جمع ۵۴ بهائی بودند که در ارديبهشت ۱۳۸۵ بازداشت و يک ماه پس از آن به قيد وثيقه آزاد شدند. خانم روحی و آقای تقوا در روز ۲۸ آبان ١٣٨٦(۱۹ نوامبر ۲۰۰۷) دستگير و متعاقباً به چهار سال زندان محکوم شدند.

 
اخبار جدید
© 2008 Bahá’í International Community