ملاقات خانواده ها با اعضای سابق یاران

۲۹ مرداد ۱۳۸۹ (۲۰ اوت ۲۰۱۰)

آخرین خبرها از ایران:

در ۲۰ مرداد ۱۳۸۹ (١١ اوت ٢٠١٠)، همۀ اعضای سابق یاران ایران با اعضای خانم خانواده های خود ملاقات كردند، ملاقات ها از طریق كابین انجام شد.

 
اخبار جدید
© 2008 Bahá’í International Community