ملاقات خانواده ها با اعضای سابق یاران

۱۶ تير ۱۳۸۹ (۷ ژوئیه ۲۰۱۰)

آخرین خبرها از ایران:

روز ۱۰ تیر ۱۳۸۹ (١ ژوئیه ٢٠١٠)، پنج تن آقایان اعضاى سابق 'یاران' با خانواده های خود ملاقات کردند. چون خانم ها مهوش ثابت و فریبا کمال آبادی در ۳ تیر ۱۳۸۹ (٢٤ ژوئن ٢٠١٠) با خانواده های خود ملاقات کرده بودند، در ۱۰ تیر (١ ژوئیه) ملاقات نداشتند. مأمور زندان گفته بود که از آن پس ملاقات ها هر دو هفته یک بار انجام خواهد شد و حداکثر سه نفر از اعضای هر خانواده اجازۀ حضور در جلسۀ ملاقات را خواهد یافت. ملاقات های خانم ها و آقایان جدا از هم و در هفته های متناوب انجام خواهد شد.